VYJÍMKA ZE ZÁKAZU PRODEJE - AKTUÁLNĚ

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021 č. 197

o přijetí krizového opatření


V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5

a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území

České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru

/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5

písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla

o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)

krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto

provozoven:

a) prodejen potravin,

b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel,

c) prodejen paliv,

d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,

f) prodejen malých domácích zvířat,

g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

h) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

i) prodejen novin a časopisů,

j) prodejen tabákových výrobků,

k) prádelen a čistíren,

l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel,

m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu

na pozemních komunikacích,

n) prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

o) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním

způsobem,

p) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

q) pokladen prodeje jízdenek,

r) květinářství,

s) provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost

ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu

ve stavebnictví,

t) prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,

u) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,

spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

v) provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví,

vedení daňové evidence,

w) zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,

x) provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,

y) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování

lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,

z) myček automobilů,

aa) prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují

nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,

ab) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,

ac) provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních

kamenů a jejich instalace),

ad) provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové

výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje

v mobilních provozovnách uvedený v bodě I/7,

ae) provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček,

af) prodejen zbraní a střeliva,

ag) papírnictví,

ah) prodejen dětského oblečení a dětské obuvi,

ai) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,

aj) provozoven péče o dítě do tří let věku v denním režimu,

ak) provozoven, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou

nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou

právními předpisy pro výkon určité činnosti,

s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách

prodávat nebo poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností

podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve

kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán,

nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které probíhá

maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena

od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup,